Gongs | Surplus Network

Paiste 27” Gong
Wuhan 22" Wind Gong
Wuhan 26" Chau Gong